Отговорно етикетиране за хлебопроизводството

Регламент №1272/2008 на ЕС, който хармонизира класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси е в сила от 1 декември 2010 за веществата, а за смесите се въвежда от 1 юни тази година. Целта на този регламент е да защити както работещите с вещества и смеси, така и околната среда.

Отделни съставки, използвани в продуктите, насочени към промишленото хлебопроизводство също попадат в периметъра на този регламент и отговорност на всеки производител е да отбележи наличието им коректно на своите етикети. Изпълнявайки тези изисквания, от 1 юни 2015 Lesaffre ще синхронизира етикетирането на някои от своите продукти, към които има изисквания за това.

Новата информация, която може да бъде открита на етикетите по никакъв начин не засяга качеството и композицията на продуктите на Lesaffre, които се подлагат на щателни проверки на безопасността по време на целия производствен процес.

Пълнен текст на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/75/3f/753f9d26-e534-4488-ae4a-d060b2841779/zakon-zashtita-vrednoto-vazdeistvie-himichnite-veshtestva-i-smesi_14-12-2010.pdf


Нашите продукти

  • Прясна мая Виво (за любители) Прясна мая Фала Прясна мая Виво
  • Суха мая Saf-Pizza Суха мая Saf-Instant Gold
© 2018 - Lesaffre | Лесафр България I 1528 София, бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, сграда 6, ет. 1, офис 1
office@lesaffre.bg | Тел.: +359 2 873 14 39 | Факс : +359 2 873 14 21