ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и правила на играта

 ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛА 

Организирана от Лесафр България ЕООД, ЕИК 121793712, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1528, р-н Искър, Търговски център Европа, бул. Искърско шосе № 7, Сграда 6, ет. 1 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОМБОЛАТА 

1. Томболата се организира и провежда от Лесафр България ЕООД, ЕИК 121793712, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1528, р-н Искър, Търговски център Европа, бул. Искърско шосе № 7, Сграда 6, ет. 1, наричано по-долу „организатор“ или Лесафр

2. Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на томболата. Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност и произтичащи от нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия. 

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се включи в томболата, започва в 12.00 ч. на 1.11.2022 г. и ще продължи до 12.00 ч. на 9.12.2022 г. 

4. Информация за томболата се публикува в официалната Фейсбук страница на Лесафр (https://www.facebook.com/lesaffre.bulgaria/), а настоящите Общи условия се публикуват на Интернет страницата на организатора https://lesaffre.bg

II. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНЕ 

5. Организаторът ще предостави общо 3 големи награди: 

– Кухненски робот BOSCH:

– Хлебопекарна Tefal:

– Блендер Tefal:

Изображенията са с илюстративна цел и наградите могат да бъдат различен цвят или модел от тези на снимките. 

6. На 15.12.2022 г., в 17 часа, в офиса на Организатора на адреса посочен по-горе, ще се организира теглене за определяне на печелившите участници, които ще получат по една от наградите изброени по-горе. 

7. Регистриране за участие се счита за коректно, когато участник е предоставил имейл адреса си при попълване на анкета относно отношението и навиците за приготвяне на хляб у дома, която е достъпна на следния линк: https://survey.zohopublic.eu/zs/zfDHmT, който се публикува на публикува в официалната Фейсбук страница на Лесафр (https://www.facebook.com/lesaffre.bulgaria/). 

8. Тегленията ще се извършват в офиса на организатора на адрес гр. София, п.к. 1528, р-н Искър, Търговски център Европа, бул. Искърско шосе № 7, Сграда 6, ет. 1 на лотариен принцип в присъствието на нотариус и за тяхното провеждане ще се съставя констативен протокол. 

9. Печелившите участници ще бъдат обявени с посочване на имейл адреса, с който са се регистрирали, на Интернет страницата на организатора https://lesaffre.bg и на официалната му Фейсбук страница (https://www.facebook.com/lesaffre.bulgaria/) в срок от 5 (пет) дни след провеждане на тегленето. 

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА 

10. Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което в периода по т. 3 е попълнило анкетата по т. 7 и е предоставило имейл адрес

11. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с регистрацията си за участие в томболата. 

12. Организаторът има право без предупреждение да изключи от участие в томболата участник, който е нарушил или не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия. 

13. Всяко лице има право да се регистрира еднократно за участие в томболата. 

14. В томболата нямат право да участват служители на Лесафр и официалните му представители, както и членовете на техните семейства. 

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

15. Всеки печеливш участник ще бъде потърсен чрез имейл, след като имейлът , с който е участвал бъде обявен публично, в петдневен срок от тегленето на печелившите, от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда и за да се уговори реда за нейното 

получаване. Организаторът не носи отговорност, ако неговият представител не успее да се свърже с печелившия участник, независимо от причините за това. Всеки печеливш участник може самостоятелно да се информира за резултатите от тегленията на Интернет страницата на организатора https://lesaffre.bg съгласно предвиденото в настоящите Общи условия и да се свърже с организатора на e-mail: office.bg@lesaffre.com. 

16. Печелившите участници следва да получат наградите си в срок от 2 (два) месеца от датата на публикуване на резултатите от съответното теглене на Интернет страницата на организатора https://lesaffre.bg

17. Печелившите участници могат да получат и използват наградите си срещу представяне на следните документи за справка: – лична карта или паспорт, удостоверяващи самоличността на лицето. 

18. В случай, че печелившите участници се откажат, не потърсят или не използват наградите си в определените в настоящите Общи условия срокове или не могат да представят за справка документите по предходната точка, както и ако участниците са нарушили по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участниците, непотърсили, неполучили или неизползвали наградите си. 

19. Печелившите участници нямат право да искат от организатора замяна на спечелените от тях награди с тяхната парична равностойност или с други ценности. 

20. При непотърсени, неполучени или неизползвани награди, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници и може свободно да се разпорежда с наградите. 

V. ЛИЧНИ ДАННИ 

21. Томболата се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите им нормативни актове. 

22. За организатора на томболата „Лесафр България“ ЕООД защитата на личните данни на участниците в нея е от голямо значение и дружеството полага необходимите усилия да осигури тази защита. „Лични данни“ по смисъла на този раздел ще е лична информация, която идентифицира или позволява да се идентифицират физически лица. Администратор на личните данни, събирани по време на томболата, ще е нейният организатор „Лесафр България“ ЕООД. 

23. За целите на организиране и провеждане на томболата, организаторът събира, обработва, съхранява, използва, при необходимост променя или коригира, както и заличава следните лични данни на участници в томболата: пол, тип населено място, в което участникът живее (град / село), възрастова група, в която участникът попада, вид професионална заетост, имейл адрес. Във 

връзка с томболата организаторът няма да събира лични данни извън посочените, което се осигурява чрез формата за регистрация, която не съдържа полета за допълнителна информация. 

24. Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използват единствено за целите на организиране и провеждане на томболата, а именно: – изготвяне на регистър (списък) на регистрираните участници съдържащ посочените от тях имейли, съгласно който участниците получават номер и участват в тегленето на наградите – регистърът се изготвя във ексел файл; – провеждане на теглене и изготвяне на нотариално заверен протокол за това – протоколът съдържа данни за имейла на печелившия участник, а към него се прилага копие от регистъра (списъка) на участниците в тегленето съгласно предходния параграф – тегленето се провежда в присъствието на нотариус, който по този начин получава достъп до личните данни на участниците, но като администратор по силата на закон е ангажиран да осигури същата защита на данните, която се осигурява и от „Лесафр България“ ЕООД. Нотариусът носи самостоятелна отговорност за осигуряване на необходимата защита пред участниците, като „Лесафр България“ ЕООД не отговарят солидарно за неговото поведение; – обявяване на печелившите участници на сайта на организатора и на неговата facebook страница – организаторът взема мерки да не разкрива идентичността на съответните физически лица, като публикува само техните имейл адреси; – предоставяне на спечелената награда – за удостоверяване на самоличността си, при получаване на спечелената награда, участниците се легитимират чрез представяне на лична карта на служител на организатора, като служителят няма право да копира и съхранява данни от картата, а следва само визуално да сравни изписаните в нея имена с тези на печелившия участник; – счетоводно отразяване на сделките при провеждане на томболата и изпълнение на задължения към фиска – организаторът предоставя лични данни на приходната администрация във връзка с предоставените награди, доколкото това е изискуемо от действащото законодателство или е необходимо за изпълнението на негово нормативно задължение, като приходната администрация е самостоятелен администратор на личните данни и носи самостоятелна отговорност за тяхната защита пред участниците без това да ангажира по никакъв начин „Лесафр България“ ЕООД. 

25. Администраторът събира и обработва лични данни на участниците и ги предоставя на третите лица по т. 24 по-горе на основание изричното и информирано съгласие на участниците с изключение на предоставянето на лични данни на приходната администрация, което се извършва на основание на закон. Изричното съгласие на участниците за обработването на личните им данни е условие за регистрирането им за участие в тегленето на наградите. При липса на предоставено съгласие регистрацията за участие в томболата не може да се осъществи и данните не се изпращат до организатора. 

26. При постъпване на искане за изтриване на данните, за ограничаване на тяхното обработване, при възражение срещу обработването или при оттегляне на даденото съгласие за обработване на личните данни за посочените по-горе цели, извършено от страна на участник, когато искането е уважено от организатора, участието на съответния участник в томболата се прекратява незабавно и без допълнителни формалности или уведомяване, за което организаторът не носи отговорност. 

27. Събраните лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен на посочените в т. 24 по-горе за посочените цели при наличие на изрично съгласие на участниците (освен при предоставяне на приходната администрация на основание на закон). 

28. Събраните лични данни ще се обработват, съхраняват и използват до приключване на томболата и получаване на наградите, но не по-късно от 31.03.2022 г., след което ще бъдат заличени. 

29. Администраторът съхранява личните данни за участниците в електронна форма и на хартия. Освен това, администраторът поддържа база данни с личните данни в софтуерното приложение, чрез което се осигурява регистрацията на участниците на сайта на организатора на томболата. Администраторът събира, съхранява и обработва личните данни на участниците в защитена среда. Достъп до личните данни имат само тези служители на „Лесафр България“ ЕООД, които имат нужда от такъв достъп за постигане на целите на обработването, посочени по-горе. Тези лица включват ограничен брой служители от отдел „Маркетинг“, от отдел „Финансовосчетоводен“ и ограничен брой технически сътрудници. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, при необходимост адаптиране или промяна, извличане, използване, разкриване чрез предаване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Администраторът може да използва част, но не задължително всички тези форми на обработване на личните данни. Администраторът разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на участниците. Администраторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. Администраторът периодично прави преоценка на мерките с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни. 

30. Всеки участник в томболата по всяко време, докато личните му данни се съхраняват, обработват и използват от организатора на томболата, има и може да упражни следните права: 

– право на достъп: участникът има право да получи потвърждение от администратора дали личните му данни се обработват от него. Това включва правото на достъп до личните данни, 

– правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания, когато участникът ще следва да заплати разходоориентирана цена), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на участника да му бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни; 

– право на коригиране: участникът има право да коригира или да поиска от администратора да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, коитo се отнасят до него; 

– право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): участникът има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: 

(i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

(ii) участникът възрази срещу обработването, както е посочено по-долу; 

(iii) личните данни на участника са били обработвани незаконосъобразно; или 

(iv) личните данни на участника трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава-членка или правото на друга държава. 

Администраторът може да откаже да изтрие личните данни на участника, ако обработването им е необходимо: 

(i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

(ii) за спазване на правно задължение, което изисква обработването или за изпълнението на задача от обществен интерес; и/или 

(iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели; и/или 

(iv) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

– право на ограничаване на обработването: участникът има право да изисква от администратора да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи: 

(i) когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от участника и обработвани от администратора (ограничението е за определен срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни); 

(ii) когато обработването е неправомерно, но участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; 

(iii) когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но участникът ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; 

(iv) когато участникът е възразил срещу обработването и очаква администраторът да провери дали законните основания на администратора за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите на участника. 

Когато обработването на лични данни на участник е ограничено от администратора, администраторът ще информира за това участника предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването. 

– право на възражение срещу обработването: участникът има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него. Участникът може да упражни правото само по отношение на обработването на неговите лични данни, което се извършва от администратора за целите на негови легитимни интереси или легитимни интереси на свързани с него лица. В случай че възражението е основателно, администраторът ще прекрати обработването на личните данни относно възразилия участник, освен ако администраторът покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на участника; 

– право на преносимост на данните: това право включва следните възможности: 

(i) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или 

(ii) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо. Предвид правното основание, на което администраторът обработва личните данни, приложението на това право спрямо участниците е ограничено. – право на жалба: участникът има право да подаде жалба относно обработването на личните му данни от администратора до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган; – право да оттегли предоставеното съгласие за обработване: участникът има право по всяко време да оттегли предоставеното съгласие за обработването на личните му данни, което ще има за последица прекратяване на участието му в томболата, както е посочено по-горе. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление в свободна форма до организатора на e-mail: office.bg@lesaffre.com. Заявлението следва да съдържа коректни данни за идентификация на участника. 

31. В случай на съществена промяна в начина, по който администраторът обработва личните данни на участниците и/или във видовете лични данни, които обработва и/ или в който и да е друг аспект на предмета на този раздел V, администраторът ще уведоми участниците за съответната промяна веднага, като им изпрати на посочения от тях e-mail съответните изменения и допълнения. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

32. Организаторът има неотменимото и безусловно право да прекрати томболата по всяко време без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на Интернет страницата си https://lesaffre.bg, в следните случаи: 

– при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които препятства коректното провеждане на томболата съгласно предвиденото в настоящите Общи условия; 

– при започване на проверки или откриване на административнонаказателни производства във връзка с томболата от страна на КЗК, КЗП или КЗЛД; 

– при промяна на действащото законодателство, която налага промяна в условията за провеждане на томболата, включително промяна или влизане в сила на промени в законодателството за защита на личните данни; 

– в други случаи, когато едностранно прецени за необходимо или подходящо. 

33. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва настоящите Общи условия, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на организатора https://lesaffre.bg

34. Участниците могат да поставят своите въпроси във връзка с томболата писмено на следния адрес на електронна поща: office.bg@lesaffre.com. Организаторът се задължава да отговори само на онези запитвания, чиито отговори не се съдържат в настоящите Общи условия, като публикува тази допълнителна информация на Интернет страницата си: office.bg@lesaffre.com за информация на всички участници, освен ако тя не касае само конкретен участник. Тогава информацията му се предоставя на посочения от него e-mail. 

35. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи правно действие, това няма да се отрази на действителността и действието на останалите клаузи или на тези Общи условия като цяло. При необходимост организаторът ще предприеме необходимите действия да замести недействителната или непородилата правно действие клауза с такава, която е действителна и която може да породи правно действие и която има същата цел. 

36. Клаузите на настоящите Общи условия следва да се тълкуват и прилагат в съответствие с действащото българско законодателство. 

37. Всички спорове, които могат да възникнат по повод на томболата между организатора и участниците в нея ще се решават по взаимно съгласие на страните, а при невъзможност за постигане на такова, ще се отнасят за решаване по общия ред. Настоящите Общи условия са утвърдени на 8.11.2022 г. от управителя на „Лесафр България“ ООД. 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЛЕСАФР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА 

УЕБСАЙТА www.lesaffre.bg

I. Какво съдържа настоящата Политика относно личните данни? 

Настоящата Политика относно личните данни предоставя информация относно това, как се обработват личните Ви данни, когато използвате уебсайта www.lesaffre.bg, администриран от Лесафр България ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, район Искър, Търговски център Европа, бул. Искърско шосе № 7, вписано в Tърговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121793712, тел. +359 (02) 873 14 39, +359 885 863 213, +359 887 700 411, и-мейл: office.bg@lesaffre.com

Политиката относно личните данни обяснява какви лични данни се обработват, с каква цел, за какъв период от време съхраняваме личните данни, как да осъществявате достъп и да актуализирате личните си данни, опциите, които имате по отношение на личните си данни, и къде можете да намерите допълнителна информация

II. Какви лични данни обработваме? 

При създаването на Ваш акаунт на уебсайт www.lesaffre.bg събираме информация, включително лични данни за Вас, в ролята Ви на потребител. Тази информация може да бъде: имейл, телефон, две имена, позиция /пекар, технолог, собственик и др./, както и всяка друга информация, предоставена доброволно от Вас.  

III. С каква цел обработваме личните Ви данни?

Изпращане на бюлетини и промоции, в случай, че сте дали изрично съгласие за това. 

Личните данни се обработват само: 

  • с изричното Ви съгласие; или, 
  • когато е необходимо във връзка с изпълнение на законовите ни задължения. 

Когато обработването се извършва въз основа на съгласие, имате право да оттеглите своето по всяко време.  Това действие няма да засегне валидността на обработването преди оттеглянето на съгласието. Ако изберете да не ни предоставяте информацията, посочена по-горе, последицата може да бъде невъзможност от наша страна да ви предоставим изцяло или частично услугите предлагани на уебсайт www.lesaffre.bg

IV. Кой носи отговорност за събраните лични данни?

Лесафр България ЕООД 

Предоставяне на данни на трети лица.  

Личните Ви данни се обработват изключително за целите, посочени по-горе, и ще бъдат споделяни стриктно само въз основа на принципа „необходимост да се знае“. 

Във връзка с изпълнението на предоставяните от нас услуги може да споделяме информация с нашите доставчици на рекламни услуги за целите, посочени по-горе. 

V. Какви са правата ми относно моите лични данни?  

Стремим се да поддържаме информацията си възможно най-точна. Вие имате достъп до личните си данни, можете да заявявате корекция или изтриване на лични данни (но само в случаите, в които те вече не се изискват за целите посочени по-горе), както и ограничаване на обработването им. За да извършите актуализация, моля свържете с нас на посочените в началото на Политиката относно личните данни контакти за връзка. 

Право на преносимост на данни  

Имате право да получавате лични данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на Лесафр България ЕООД, в структуриран, дигитален вид и да изпращате тези данни до други страни, ако това е технически осъществимо. Моля, свържете се с нас чрез контактите за връзка, посочени в настоящата Политика относно личните данни. 

Право на подаване на оплакване 

Ако имате проблеми, запитвания или оплаквания относно обработването на личните Ви данни, моля, свържете се с нас чрез контактите за връзка, посочени настоящата Политика относно личните данни за допълнителна информация.  

Също така имате право да подадете оплакване към Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, София, имейл: kzld@cpdp.bg.  

VI. Друга информация относно личните Ви данни

„Бисквитки“ и сходни технологии   

Лесафр България ЕООД използва „бисквитки“ и сходни технологии, които събират и съхраняват информация, когато посещавате уебсайт www.lesaffre.bg. Това се прави с цел Лесафр България ЕООД  да може да идентифицира Вашия браузър за интернет и да събира данни за използването на сайта ни от Ваша страна, кои страници посещавате, продължителността на посещенията Ви, както и да разпознава тази информация, когато се връщате на сайта, за да подобряваме практическата Ви работа при посещение на нашия уебсайт. Можете да контролирате и да задавате предпочитания за „бисквитките“ от настройките на браузъра си.  

Сигурност на личната Ви информация   

Внедрихме технология и правила с цел защита на поверителността Ви от неупълномощен достъп и неправомерно използване. По-конкретно може да използваме шифроване за някои от услугите ни, прилагаме процеси за удостоверяване и проверка при достъп до услугите на Лесафр България ЕООД и редовно проверяваме и оценяваме ефективността на мерките ни за сигурност. 

Прехвърляне на лични данни  

В случаите, в които личните Ви данни са прехвърлени към трети лица и/или към упълномощени трети страни, намиращи се извън България (включително извън Европейската икономическа зона), ние предприемаме организационни, договорни и правни мерки, за да гарантираме, че личните Ви данни се обработват единствено за целите, упоменати по-горе, както и че са приложени подходящи нива на защита с цел предпазване на личните Ви данни.  Тези мерки включват Задължителните правила за прехвърляния и одобрените от Европейската комисия механизми за прехвърляне към трети страни в държави, за които се счита, че не осигуряват подходящо ниво на защита на данни, както и всякакви допълнителни местни законови изисквания.

С изключение на изложеното в тази Политика относно личните данни, ние няма да разкриваме каквито и да било лични данни без разрешението Ви, освен ако не сме законово упълномощени или задължени да направим това, или, ако не смятаме, че подобно действие е необходимо с цел защита и/или предпазване на нашите права, собственост или лична безопасност, както и тези на нашите потребители/клиенти или други физически лица. Личните Ви данни ще бъдат предоставяни на надзорни агенции, данъчни служби и разследващи органи само ако Лесафр България ЕООД бъде задължено да направи това по закон или заповед на административен орган. 

Ако се свързвате с нас чрез социални медии 

Ако изберете да взаимодействате с услугите на Лесафр България ЕООД, като нашите приложения, уебсайт или съдържание, чрез социални медии, като LinkedIn, Facebook и/или Twitter, личните Ви данни (като името Ви и фактът, че се интересувате от Лесафр България ЕООД) ще бъдат видими и за всички посетители на личната Ви страница в LinkedIn, Facebook и/или Twitter съгласно настройките Ви за поверителност в услугите на социалните медии. Лесафр България ЕООД  не носи отговорност за обработването на такива лични данни или за правилата за поверителност на уебсайтовете на такива социални медии.    

Когато се свързвате с нас чрез социални медии (например, когато публикувате коментар, качвате медиен файл, изпращате съобщение или ни харесате чрез натискане на бутон „Харесване“, може да получим Ваши лични данни (като Вашите (потребителско) име, снимка на профила, роден град, имейл адрес и пол)). Ще използваме данните, получени от социалните медии, в съответствие с тази Политика относно личните данни. 

За какъв срок запазваме данните Ви? 

Личните данни, обработвани от Лесафр България ЕООД в съответствие с тази Политика относно личните данни, ще бъдат изтривани или обработвани в анонимен вид (така че да не е възможно да бъдете идентифицирани)  в рамките на 10 години след последното ни взаимодействие с Вас. 

Във всички случаи информацията може да бъде запазена за а) по-дълъг период, когато съществува законова или регулаторна причина за това (в този случай тя ще бъде изтрита, след като вече престане да е необходима за законовата или регулаторната причина) или б) по-кратък период, когато лицето възразява срещу обработването на личните му данни и вече не съществува законова причина за запазването им. 

Промени в Политиката относно личните данни  

Настоящата Политика относно личните данни може да бъде променяна във времето. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате Политиката относно личните данни за възможни промени. Най-актуалната промяна на тази Политика относно личните данни е извършена през месец септември 2020 г.