Политика на сайта

Правила и условия

1. Дефиниции

(а) “ние” – означава “Лесафр България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, район Искър, Търговски център Европа, бул. Искърско шосе № 7, вписано в Tърговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 121793712, тел. +359 (02) 873 14 39, +359 885 863 213, +359 887 700 411,и-мейл: office.bg@lesaffre.com 

(б) “уебсайт” – означава уебсайтa, находящ се на адрес www.lesaffre.bg 

(в) “Вие”– означава лице, ползващо функционалностите на уебсайта.

(г) “Oбщи условия”– означава настоящите Oбщи условия. С кликването, върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на уебсайта, с изключение на линка, сочещ към тези Oбщи условия, Вие изрично и безусловно се съгласявате с настоящите Общи условия за ползването на уебсайта.

2. Въведение

2.1 Тези общи условия уреждат ползването на нашия уебсайт www.lesaffre.bg 

2.2 Използвайки този уебсайт, Вие напълно приемате настоящите общи условия. Съответно, ако не сте съгласни с тези условия или с част от тях, не трябва да ползвате уебсайта ни.

2.3 Ако се регистрирате на уебсайта, предоставите някакъв материал или използвате някоя от услугите на уебсайта, ние ще Ви помолим изрично да се съгласите с тези условия.

2.4 Нашият уебсайт използва “бисквитки” (cookies) и използвайки го или съгласявайки се с настоящите общи условия, Вие се съгласявате да употребяваме “бисквитки”.

3. Уведомление за авторско право

3.1 При спазване на изричните разпоредби на тези общи условия:

(а) ние, заедно с нашите лицензодатели, притежаваме и контролираме всички авторски права и други права върху интелектуална собственост на нашия уебсайт, както и на материалите на него; и

(б) всички авторски права и други права върху интелектуална собственост на нашия уебсайт, както и на материалите на него, са запазени.

4. Право на използване на уебсайта

4.1 Вие можете да:

(a) разглеждате страници от нашия уебсайт в уеб браузър;

(б) изтегляте страници от нашия уебсайт с цел кеширане (caching) в уеб браузъра;

(в) разпечатвате страници от нашия уебсайт;

(г) слушате/гледате аудио и видео файлове от нашия уебсайт;

(д) използвате услугите на уебсайта ни с помощта на уеб браузър; и

(е) задавате въпроси на нашите специалисти чрез специализираната контактна форма;

при спазване на останалите клаузи от тези общи условия.

4.2 Освен ако не е изрично забранено, Вие имате право да изтегляте материали от нашия уебсайт или да съхранявате такива материали на Вашите електронни устройства.

4.3 Може да използвате нашия уебсайт както за Вашите лични, така и за Вашите бизнес цели.

4.4 Освен ако не е изрично разрешено от тези общи условия, нямате право да редактирате или изменяте по никакъв начин, който и да е материал на нашия уебсайт.

4.5 Вие имате право да извършвате изброените по-долу действия, единствено, ако посочите като източник на информацията нашия уебсайт:

(a) преиздавате или публикувате материали от уебсайта ни (включително публикуването на друг уебсайт или социални медии);

(б) използвате материали от уебсайта ни за търговски цели; или

(в) разпространявате по какъвто и да е начин материали от уебсайта ни.

4.6 Можете да разпращате нашия бюлетин в печатна и електронна форма до всяко лице.

4.7 Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до части от нашия уебсайт или дори до целия уебсайт, по наша преценка. Забранено е да заобикаляте или избягвате, или да се опитвате да заобиколите, или избегнете каквито и да е мерки за ограничаване на достъпа до нашия уебсайт.

5. Добросъвестно ползване

5.1 Забранено е:

(а) да използвате нашия уебсайт по какъвто и да е начин или да предприемате каквито и да било действия, които причиняват, или могат да причинят повреда на уебсайта, или намаляване на ефективността, наличността или достъпността на уебсайта;

(б) да използвате нашия уебсайт по начин, който е противозаконен, забранен, измамен или вреден, или във връзка с всякакви противозаконни, забранени, измамни или вредни цели, или дейности;

(в) да използвате нашия уебсайт, за да копирате, съхранявате, свързвате в мрежа, предавате, изпращате, употребявате, публикувате или разпространявате какъвто и да е материал, който се състои от (или е свързан с) шпионски софтуер, компютърен вирус, “Троянски кон”, “червей”, програма или устройство, което следи всеки натиснат клавиш от клавиатурата и го записва (keystroke logger), “руткит” (rootkit) или друг опасен компютърен софтуер;

(г) да извършвате каквито и да било системни или автоматизирани дейности по събиране на данни (включително, но не само, извличане на информация от данни, извличане на данни и събиране на данни) относно или във връзка с нашия уебсайт, без изричното ни писмено съгласие за това;

(д) да получавате достъп или по друг начин да оказвате влияние на нашия уебсайт чрез използване на автоматизирани средства като “роботи”, “паяци” или други автоматизирани средства за неправомерен достъп;

(е) да използвате данните, получени от нашия уебсайт, за каквато и да е директна рекламна дейност (включително, но не само имейл маркетинг, SMS маркетинг, телемаркетинг и пряка пощенска реклама).

5.2 Не можете да използвате данните, получени от нашия уебсайт, за да осъществявате връзка с физически лица, юридически лица или други организации и структури.

5.3 Трябва да гарантирате, че цялата информация, която ни предоставяте посредством нашия уебсайт, или във връзка с него, е вярна, точна, актуална, пълна и неподвеждаща.

6. Регистрация и акаунт

6.1 Вие имате право на потребителски акаунт на нашата интернет страница.

6.2 Можете да си регистрирате акаунт за нашия уебсайт, като попълните и предоставите формуляр за регистрация на акаунт за нашия уебсайт.

6.3 Не можете да разрешавате на други лица да използват акаунта ви, с цел получаване на достъп до нашия уебсайт.

6.4 Трябва незабавно да ни уведомите писмено, ако разберете за неправомерно ползване на Вашия акаунт.

6.5 Не можете да използвате акаунта на други лица, с цел осигуряване на достъп до нашия уебсайт, освен ако имате изричното разрешение на това лице.

7. Потребителски имена и пароли

7.1 Ако си регистрирате акаунт за нашия уебсайт, ще бъдете помолени да изберете потребителско име и парола.

7.2 Не трябва да разкривате паролата си.

7.3 Трябва незабавно да ни уведомите писмено, ако узнаете за каквото и да е оповестяване на вашата парола.

7.4 Вие сте отговорни за каквато и да е дейност на нашия уебсайт, която произтича от неспазване на поверителността на Вашата парола и можете да бъдете подведени под отговорност за всякакви загуби, произтичащи от такова неспазване.

7.5 В случай на забравена парола за Вашия акаунт следва да изпратите имейл със запитване до office.bg@lesaffre.com. Вашата парола ще Ви бъде изпратена на регистрирания в нашата база данни Ваш имейл.

8. Анулиране и спиране на акаунта

8.1 Ние можем да:

(a) спрем Вашия акаунт;

(б) закрием Вашия акаунт; и/или

В случай на недобросъвестни действия от Ваша страна.

8.2 За да закриете акаунта си на нашия уебсайт следва да изпратите искане до office.bg@lesaffre.com.

9. Ограничаване на отговорността

9.1 Ние не гарантираме и не декларираме:

(а) пълнотата или точността на информацията, публикувана на нашия уебсайт;

(б) че материалът на нашия уебсайт е актуализиран; или

(в) че уебсайтът или която и да е услуга, предоставена на него, ще остане на разположение.

9.2 Запазваме си правото да прекратяваме или да променяме някои или всички наши услуги на уебсайта, както и да спираме публикуването на нашия уебсайт, по всяко време, по свое усмотрение, без предупреждение или обяснение. 

9.3 Доколкото това е допустимо от приложимото законодателство и при спазване на Раздел 10.1, не носим отговорност за каквито и да е декларации и гаранции, свързани с предмета на тези общи условия, нашия уебсайт и неговото използване.

9.4 Доколкото нашият уебсайт, както и информацията и услугите, които осигурява, са безплатни, ние не носим отговорност за загуби или повреди от всякакъв характер.

9.5 Ние не носим отговорност пред Вас по отношение на каквито и да било свързани с ползването на нашия уебсайт бизнес загуби, включително (без ограничение) пропуснати ползи или загуба на печалба, приходи, постъпления, употреба, производство, очаквани спестявания, бизнес, договори, търговски възможности и клиентела.

9.6 Вие сте информирани и приемате, че ние сме юридическо лице с ограничена отговорност и личната отговорност на нашите служители и персонал е ограничена. Вие се съгласявате, че няма да предявявате какъвто и да е иск лично против нашите служители или персонал, по отношение на загуби, които сте претърпели във връзка с уебсайта ни или с тези общи условия. Разбира се, това няма да ограничи или изключи отговорността на юридическото лице с ограничена отговорност за действията и бездействията на нашите служители и персонал.

10. Нарушения на тези общи условия

10.1 Без да се засягат други наши права съгласно тези общи условия, ако по някакъв начин нарушите тези общи условия, или ако ние основателно заподозрем, че сте нарушили тези общи условия по какъвто и да е начин, ние може:

(а) да Ви изпратим едно или повече официални предупреждения;

(б) временно да прекратим достъпа Ви до нашия уебсайт; и/или

(ж) да прекратим или да изтрием акаунта Ви за нашия уебсайт.

10.2 Когато ние прекратим, забраним или блокираме достъпа Ви до нашия уебсайт или на/до част от него, Вие нямате право да предприемате никакви действия за заобикаляне на такова временно спиране/прекратяване, забрана или блокиране (включително, но не само, да създавате и/или използвате друг акаунт).

11. Промени

11.1 Можем да ревизираме тези общи условия от време на време.

11.2 Ревизираните общи условия се отнасят за използването на нашия уебсайт, считано от датата на тяхното публикуване на нашия уебсайт, а Вие с настоящото се отказвате от евентуално право да бъдете уведомени или да изразите съгласието си, за ревизирането на тези общи условия. Ползването на уебсайта и предоставените услуги след промени в настоящите общи условия означава съгласие с тези промени. Ако не сте съгласни с ревизираните общи условия, трябва да спрете използването на нашия уебсайт.

12. Автономност на клаузите 

12.1 Ако клауза от настоящите общи условия бъде определена от който и да е съд или друг компетентен орган за незаконосъобразна и/или неприложима, останалите клаузи остават в сила.

12.2 Ако някоя незаконосъобразна и/или неприложима клауза от тези общи условия би била законосъобразна или приложима, в случай, че част от нея бъде заличена, то тази част ще се счита за заличена, а останалата част от клаузата ще остане в сила.

13. Цялост на споразумението

13.1 Актуалните общи условия публикувани на нашия уебсайт представляват цялото споразумение между Вас и нас във връзка с използването му и отменят всички предишни споразумения между Вас и нас в тази връзка.

14. Законодателство и юрисдикция

14.1 Тези общи условия са подчинени на и се тълкуват в съответствие с българското законодателство.

14.2 Всички спорове, свързани с тези общи условия, следва да бъдат отнасяни за разрешаване от компетентния български съд.

15. Правна информация

15.1 Лесафр България ЕООД, собственик на уебсайта, е регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в България. Можете да намерите онлайн версия на регистъра на www.brra.bg, и нашият регистрационен номер (ЕИК) е 121793712.

15.2 Ние сме регистрирани като администратор на лични данни в комисията за защита на личните данни в България в съответствие със ЗЗЛД под идентификационен № 416559.

15.3 Нашият номер по ДДС е BG 121793712.

15.4 Можете да се свържете с нас писмено на адрес: гр. София 1528, район Искър, Търговски център Европа, бул. Искърско шосе № 7, чрез използването на формата за контакт на нашия уебсайт, по електронна поща на office.bg@lesaffre.com или на телефони +359 (02) 873 14 39, +359 885 863 213, +359 887 700 411.