Политика за обработване на лични данни

I. ИНФОРМАЦИЯ

“Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните съгласно член 13 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

(Политика за обработване на лични данни)

  1. Данни за администратора на лични данни:

„Лесафр България” ЕООД, ЕИК 121793712, гр. София, Търговски център Европа, бул. Искърско шосе № 7, Сграда 6, имейл: office.bg@lesaffre.com, тел. +359 2 873 1439

“Майнд Блоу Ит” ЕООД, ЕИК 205884003, адрес: гр. София, ул. Емануил Попдимитров № 8, имейл: lets@mindblow.it, тел. +359 887 904 620.

  1. Цели на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването

Предоставените от Вас лични данни се обработват за целите на маркетингово проучване относно потенциален интерес на потребителите на българския пазар към нови продукти, като готова квас за ползване в домашни условия, миксове за хляб за домашна употреба или специализирани видове мая.

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, ал. 1, т. а) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно въз основа на предоставено съгласие от субекта на личните данни.

2. Получатели на личните данни:

„Лесафр България” ЕООД, ЕИК 121793712

“Майнд Блоу Ит” ЕООД, ЕИК 205884003

3, Предаване на личните данни в трета държава

Личните Ви данни няма да бъдат предавани на трета държава или на международна организация.

4. Срок, за който ще се съхраняват личните данни.

Личните Ви данни ще се съхраняват до приключване на анализа на събраната чрез анкетата информация.

5. Права на субекта на лични данни

Вие имате право да изисквате от администратора достъп до, коригиране, изтриване, или ограничаване на обработването на личните Ви данни, право на преносимост на данните, както и право да направите възражение срещу обработването и да подадете жалба до администратора на лични данни или до Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,  имейл: kzld@cpdp.bg.

Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като евентуалното оттегляне няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

  1. Задължителен или доброволен характер на предоставянето на личните данни

Личните данни се предоставят доброволно от желаещите да участват в маркетинговото проучване.  

2. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включитело профилиране

Субектите на лични данни няма да бъдат обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включитело профилиране.

3. Обработване на личните данни за други цели

Личните Ви данни няма да бъдат обработвани за цели различни от посочените в настоящата политика за обработване на лични данни.

II. СЪГЛАСИЕ

В анкетата трябва да има поле, в което потребителите да отбелязват, че са запознати с гореизложеното и се съгласяват със следното:

„С настоящото декларирам, че съм запознат с предоставената ми информация по член 13 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, във връзка със събирането на лични данни, като предоставям доброволно личните си данни и давам съгласието си за обработване на същите от Лесафр България ЕООД, ЕИК 121793712 и “Майнд Блоу Ит” ЕООД, ЕИК 205884003.”